Medborgarinitiativets sammanfattning

 

Medborgarinitiativets titel:

Ett gemensamt åskådningsläroämne för samtliga elever i grundskolan

Datering av initiativet: 13.8.2015

Initiativets form: Förslag till utarbetande av en ny lag

 

Initiativets innehåll

Det är dags att i Finland förnya undervisningen i åskådningsämnena och tillåta ett åskådningsläroämne som är gemensamt för alla. Det nuvarande systemet som skiljer eleverna åt och framhäver olikheter bör ersättas med kollektivt lärande som inkluderar samtliga elever. Etik och religioner skall kunna undervisas så att alla elever i klassen deltar i dialogen. Vi föreslår att undervisnings- och kulturministeriet påbörjar en ändring i lagen om grundläggande utbildning som möjliggör detta.

Motiveringar

Skolans uppgift är inte att utbilda utövare av en religion. Därför är det förnuftigt att undervisa innehållet i läroplanerna för åskådningsämnena tillsammans. Detta är också en naturlig fortsättning på småbarnsfostran och förskoleundervisningen, där man redan beslutat om en övergång till gemensam åskådningsfostran. Åskådningsundervisningen förverkligas nu splittrat i undervisningen enligt den egna religionens princip och de olika åskådningarna kan därför inte jämföras på djupet. I skolorna behövs samhällspedagogik och integrering. En gemensam åskådningsundervisning erbjuder de bästa möjligheterna för undervisning i medborgarfärdigheter, rättigheter och skyldigheter. Den nuvarande modellen behandlar inte de olika åskådningarna likvärdigt. De flesta kan inte välja sitt åskådningsämne och alla elever får inte undervisning i den egna åskådningen. De elever som tillhör en minoritet har håltimmar och långa skoldagar. En del måste förflytta sig till en annan skola för sin lektion.

Åskådningskunskapen som ersätter religions- och livsåskådningskunskapen kommer att bli ett helt nytt läroämne. I den ingår de gemensamma delarna från nuvarande religons- och livsåskådningskunskapen samt de viktigaste delarna av särdragen i varje åskådning. Under övergångsskedet undervisas åskådningsämnet förutom av klasslärare också av religions- och livsåskådningskunskapslärare. Utbilningsstyrelsen gör upp läroplansgrunden för åskådningskunskapen.

Finland är det enda nordiska landet där religionsundervisningen i den allmänbildande skolan innebär undervisning i den egna religionen. Gemensam åskåskådningsundervisning ordnas redan i flera skolor även i Finland. Att övergå till detta är en oundviklig utvecklingsriktning.

 

Ekonomiskt bidrag till initiativet: inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar:

  • Kansalaisaloite.fi
  • Pappersblanketter

Länkar till andra webbplatser

  • Kampanjsidan katsomusaloite.fi
  • Facebook-sidan Katsomus

Ansvarspersoner:

Initiativtagare: Ritva Hujanen, Eeva Suhonen, Teemu Salo, Anu Aarnio, Kaisa Robbins

Företrädare: Ritva Hujanen

Ersättare: Eeva Suhonen, Teemu Salo