Kansalaisaloitteen tiivistelmä


Kansalaisaloitteen otsikko

KAIKILLE YHTEINEN KATSOMUSAINE PERUSKOULUIHIN

Aloitteen päiväys: 13.8.2015

Aloitteen muoto: Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä


Aloitteen sisältö

Suomessa on aika uudistaa katsomusopetus ja sallia kaikille oppilaille yhteinen katsomusoppiaine. Oppilaita erottelevasta ja erilaisuutta korostavasta järjestelmästä tulee siirtyä yhteisölliseen oppimiseen. Etiikkaa ja uskontoja tulee voida opettaa niin, että kaikki luokan oppilaat osallistuvat yhdessä pohdiskeluun. Ehdotamme, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy valmistelemaan perusopetuslakiin muutokset, joilla tämä mahdollistetaan.

Perustelut

Koulun tehtävä ei ole opettaa minkään uskonnon harjoittajaksi, joten on järkevää opettaa katsomusaineiden oppisisältöjä yhdessä. Tämä on myös luonteva jatko varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle, joiden osalta on jo päätetty siirtyä yhteiseen katsomuskasvatukseen. Katsomusopetus toteutetaan tällä hetkellä sirpaleisesti oman uskonnon periaatteella, jolloin eri katsomuksia ei voi syvällisesti vertailla. Koulussa tarvitaan yhteisökasvatusta ja integroimista, ja yhteinen katsomusopetus tarjoaa mitä parhaimmat mahdollisuudet opettaa kansalaistaitoja, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Nykyinen malli ei kohtele kaikkia katsomuksia yhdenvertaisesti. Useimmat eivät voi valita katsomusainettaan, eivätkä kaikki oppilaat saa oman katsomuksensa opetusta. Vähemmistöön kuuluvilla oppilailla on hyppytunteja ja pitkiä koulupäiviä, ja joidenkin pitää siirtyä toiseen kouluun oppituntiaan varten.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tilalle tulevasta katsomustiedosta tulee aivan uusi oppiaine. Siihen sisältyvät nykyisestä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta kaikille katsomuksille yhteiset osat sekä merkittävimmät osat jokaisen katsomuksen erityispiirteistä. Siirtymävaiheessa katsomustietoa opettavat luokanopettajien lisäksi uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajat. Opetushallitus laatii katsomustiedolle opetussuunnitelman perusteet.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa uskonnon opetus yleissivistävässä koulussa on oman uskonnon opetusta. Yhteistä katsomusopetusta toteutetaan jo monissa kouluissa Suomessakin. Siihen siirtyminen on väistämätön kehityssuunta.


Aloitteen taloudellinen tuki: Aloite ei saa taloudellista tukea


Kannatusilmoitusten keräystavat

● Kansalaisaloite.fi

● Paperilomakkeet


Linkit muihin verkkosivuihin

Kampanjasivu: katsomusaloite.fi

Kampanjan Facebook-sivu: Katsomusaloite


VASTUUHENKILÖT

Vireillepanijat

Ritva Hujanen

Eeva Suhonen

Teemu Salo

Anu Aarnio

Kaisa Robbins

Edustajat

Ritva Hujanen

Varaedustajat

Eeva Suhonen

Teemu Salo